Anbi

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De verschillende onderdelen van Protestantse Gemeente Koggenland zijn geregistreerde ANBI instellingen:
• Protestantse Gemeente Koggenland te Koggenland
• Diaconie van de Protestantse Gemeente Koggenland te Koggenland


A. Algemene gegevens


RSIN/fiscaal CvK: 8085 61 911
E-mail vacant (voorzitter kerkenraad)
Website 
Scribaat: Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem
Het werkterrein omvat de dorpen: Avenhorn, De Goorn, Berkhout, Grosthuizen, Scharwoude, Zuidermeer, Spierdijk, Rustenburg en Ursem.
RSIN/fiscaal diaconie:  808500880
Bankrekening: NL18RABO 0307 632806 t.n.v. Protestantse Gemeente Koggenland

De Protestantse Gemeente Koggenland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Wester-Koggenland .

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente (predikant, ouderlingen – kerkrentmeester en diakenen. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van haar financiële middelen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link.
De Protestantse Gemeente Koggenland heeft ook een eigen beleidsplan. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de organisatie, missie, gemeente zijn, eredienst en pastoraat, catechese. Dit beleidsplan voor de periode van 2018-2023 kunt u vinden via de hierna volgende link: beleidsplan.
Ook de diaconie van onze gemeente heeft haar beleidsplan voor de periode 2016-2022 opgesteld. Dit beleidsplan treft u hier aan: lees meer.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant in onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en medewerkers kerkelijk bureau, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Opgemerkt dient te worden dat onze gemeente wegens haar beperkte omvang, geen betaalde medewerkers in dienst heeft. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u binnenkort hieronder aan. Komende activiteiten vindt u in in de vermelding van onze: kerkdiensten,  kringwerk en activiteitenagenda.

G. Voorgenomen bestedingen

De Protestantse Gemeente Koggenland zit in een proces van kerkvernieuwing. Dat vraagt ook financiële inspanningen. Deze worden gedeeltelijk gefinancierd uit bestemmingsreserves, kerkelijke subsidies, maar ook uit de lopende middelen. De overige verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk - zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het onderhoud van haar twee kerkgebouwen, beide Rijksmonumenten,doet steeds weer een fors beslag op haar uitgaven.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Baten                                        rekening 2017   rekening 2018      begroting 2018

Bijdragen gemeenteleden                15.990                21821           16.500
Opbrengsten beleggingen                12.768                                     13.250
Opbrengsten bezittingen                  17.558                26677           13.250
subsidies  & acties                           24.500                32798           25.000
Totaal baten                                     70.816                 81296           68.000

Lasten                                      rekening 2017      rekening 2018     begroting 2018

Bestedingen pastoraat                        37.622             26.333             39400
Kosten onroerende zaken                  -25312              34449             23950
Erediensten en gemeentewerk            1.082                 1741               1550
Bijdragen landelijk organen                 3.803                 3.991               3.984
Overige uitgaven, beheer
en administratie                                   4761                 3.576               4870
Vergoedingen (koster, organisten)      2.660                  2010               1.600
lasten overige eigendommen,inv.        4866                  9417                4950               

Totaal lasten                                      29482                83985              8.0304

Resultaat                                             41334                -2689             -12.304Het volledige jaaroverzicht 2018 treft u hier aan.
Toelichting: Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Protestantse Gemeente Koggenland bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Vanwege de beperktheid van de gemeente en haar financiële draagkracht zijn er geen overige betaalde medewerkers in dienst van de gemeente. Alle bijkomende werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Geldwervingsacties

De Protestantse Gemeente Koggenland houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen.

Kerkbalans - januari

De belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen. Lees meer...

Solidariteitskas - september

De Protestantse Gemeente Koggenland maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken om bij te dragen aan de Solidariteitskas, om precies te zijn € 5,00 voor elk lid van 18 jaar en ouder. Een klein bedrag maar van grote waarde. Want op de Solidariteitskas kan een beroep worden gedaan door kerken die tijdelijk in financiële nood verkeren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat mensen vóór stenen gaan. Er zal eerder geld uit de Solidariteitskas gaan naar een aanstelling van een (parttime) kerkelijk werker of predikant dan naar de restauratie van een gebouw. De Solidariteitskas wordt ook gebruikt om het werk te betalen van dovenpastores, pastores voor de binnenvaart en voor het werk van de kerk in de havens. Omdat alle kerken uit het hele land bijdragen aan de Solidariteitskas is dit bijzondere kerkenwerk mogelijk. Omdat u staat ingeschreven als lid van de Protestantse Kerk vragen we u om - naar draagkracht - bij te dragen aan de Solidariteitskas. Het richtbedrag is € 10,00, maar ook meer is zeer welkom. Wij dragen van wat u geeft € 5,00 af aan de Solidariteitskas. De rest komt rechtstreeks ten goede aan het werk van de Protestantse Gemeente Koggenland. Meer informatie over de Solidariteitskas : https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Diaconie

Baten                                            rekening 2017             rekening 2016            rekening 2015         begroting 2017                     

Onroerende zaken                           246.251                        236.494                      226.077               236.000
Rente en dividend                               5.927                           6.016                           5.300                    6.000
Bijdragen gemeenteleden                   2.335                           1.581                           1.773                    1.600
en subsidies
Totaal baten                                     254.513                        244.091                      232.683               243.600

Lasten                                          rekening 2017             rekening 2016            rekening 2015         begroting 2017

Lasten overige zaken                       35.288                           48.428                         39.434                48.000
Kosten onroerende zaken                12.636                           19.416                         10.676                19.000
Diaconaal werk                               124.225                           73.390                        42.946               120.000
Bijdragen landelijk orgaan                11.044                              6.992                          6.818                  7.000   
Lasten kerkdiensten                           1.401                             1.225                          2.428                   1.000
Kosten beheer, rentelasten                 2.820                             4.300                         2.136                   4.300

Totaal lasten                                   187.414                         153.751                      104.603               199.300

Resultaat                                          67.099                          90.340                        128.546                 44.300Een volledig overzicht van de jaarrekening 2017 der diaconie treft u hier aan

Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.