INTERNET KERKDIENST


HERSTART FYSIEKE VIERINGEN AVENHORN op 18 juli

 

Ervan uitgaand dat de afname van het aantal besmettingen doorzet, gaan we weer beginnen met fysieke vieringen, te beginnen op zondag 18 juli in de kerk van Avenhorn om 10.00 uur. Volgt u a.u.b. de berichtgeving daarover in het kerkblad en de nieuwsbrieven.

 

Namens de kerkenraden van de Protestantse GemeentenKoggenland en Zeevang-Oudendijk,

voorzitters Piet Nell en Kees van Lenten

----------------


Sinds 29 maart 2020 worden korte kerkdiensten opgenomen welke u kunt bijwonen op het internet. De dienst wordt bij toerbeurt opgenomen in de kerken van Beets en Ursem. Tot op heden zijn er inmiddels 70 internetdiensten opgenomen en uitgezonden en nieuwsbrieven verzonden.

NIEUWSBRIEF
Met het uitgeven van een Nieuwsbrief willen beide kerkenraden van Prot. Gemeente Koggenland en Prot. Gemeente Zeevang/Oudendijk in samenwerking u de komende tijd op de hoogte houden van datgene wat er in onze gemeenten zich afspeelt. Het gaat hier niet alleen over de kerkdiensten die wel of niet doorgang vinden maar ook zult u zover mogelijk een pastoraal schrijven aan treffen. Verder kunt in de nieuwsbrief informatie vinden over kerkdiensten die via internet zijn te volgen. In deze moeilijke en wat eenzame periode wensen wij u veel sterkte toe. De nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken.

U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief opgeven door u aan te meldenvia: [email protected]  


 Schilderijen vertellen hun verhaal - Advent 2019

Een overzicht van de schilderijen gemaakt door de schildersgroep. Het thema dat deze groep uitgebeeld heeft waren Bijbelteksten uit het boek Micha en Lucas.

Het eerste schilderij is gemaakt door Bep van Doornum. Het geeft een beeld van hoe je naar onze wereld kan kijken. Je ziet prachtige gebouwen en arme sloppenwijken. Rijke en arme mensen bewonen één en dezelfde wereld. Het verschil is soms onmetelijk groot. Van alle rijkdom op aarde is 90% in handen van 10% van de wereldbevolking. Wat een verschil.

Het eerste schilderij is gemaakt door Bep van Doornum. Het geeft een beeld van hoe je naar onze wereld kan kijken. Je ziet prachtige gebouwen en arme sloppenwijken. Rijke en arme mensen bewonen één en dezelfde wereld. Het verschil is soms onmetelijk groot. Van alle rijkdom op aarde is 90% in handen van 10% van de wereldbevolking. Wat een verschil.

Het tweede schilderij is gemaakt door Ada van der Roest. Je zou kunnen verwachten dat de wereldleiders hun invloed gebruiken om een einde te maken aan de ongelijke verdeling van geld en goederen. Dat zij hun macht inzetten voor de armen om hun lot te keren zoals een goede herder zich inzet voor het welzijn van zijn schapen. Maar we wachten nog tevergeefs.

Het derde schilderij is gemaakt door Nan Kalverboer. Als de vrede dan niet begint bij de groten der aarde. Bij wie dan wel? We zien een kleine smederij en een smid het werk. Hij  smeedt een wapen óm tot een ploeg. Vrede begint niet met grote woorden. Vrede begint in de kleine smederij van je eigen hart. In het verborgene wordt boosheid omgesmeed in vrede.

Het vierde schilderij is gemaakt door Francine Habets. Vrede komt niet vanzelf. Er ís geen weg naar vrede. Vrede is zélf de weg. Inzetten voor vrede is als het ploegen in een akker vol stenen. Tegen beter weten in. Blijven inzetten voor vrede, kán. Als je wordt aangevuurd door een visioen van de vrede. In Bijbelse Beeldtaal heet dat visioen: 'het Hemelse Jeruzalem'.

Het vijfde schilderij is gemaakt door Lydeke Vroom. Wanneer ons de vrede maar niet lukt. Wanneer we worden verscheurd door de onvrede en het kwaad ons treft. Dan kijken we naar de hemel en roepen naar God: 'Waar zijt Gij?!'. Dan breekt het hart van God in twee en rolt er een dikke traan rolt over Gods wang omdat God niet machtiger is dan mensen goed zijn.

Het zesde schilderij is ook gemaakt door Nan Kalverboer. Zullen we het nog meemaken? Het visioen van een verscheurde aarde die weer heel wordt gemaakt? Machthebbers van hun tronen gestoten? Arme en kleine mensen groot gemaakt? Wie hongert zal leven in overvloed? Rijken weggestuurd met lege handen? Dat onze wereld wordt récht gezet?

Het zevende schilderij is gemaakt door Dirk van Ark. Een ongetrouwd meisje van zestien belichaamt de hoop van het Joodse volk dat door de Romeinse Bezetters wordt onderdrukt. Bezwangerd geraak van het visioen van de hoop. Onderweg in de donkere nacht die het leven soms is, blijft zij haar geloof, hoop en liefde trouw dat zij koestert met beide handen. 

Het achtste schilderij is gemaakt door Corrie van Ark. Achter de drie cadeaus van de sterrenkundigen zit een diepere betekenis verscholen. Góud staat voor de heiligheid. Wíerook staat voor overgave en gebed. Met mírre wordt een gestorven mens gebalsemd. Zo zal het levensverhaal van Jezus Christus gaan: Zoon van God en zoon van mensen.

Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.